Return to Mackin photos

New London - Groton - Mystic Scenes
1971 - 1973

New London - Groton - Mystic Scenes
7106-13.jpg7106-14.jpg7106-15.jpg7106-18b.jpg7106-20.jpg7201-08.jpg7201-09.jpg7201-01.jpg7201-02.jpg7202-03.jpg7202-07b.jpg7202-08.jpg7202-10.jpg7202-11_b.jpg7202-12.jpg7202-16.jpg7202-18.jpg7301-02.jpg7301-03.jpg7301-04.jpg7301-11.jpg7310-02.jpg7310-03.jpg